емва آنتورپ مدرسه مدیریت

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration - Institute Of Business Studies

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

AACSB Accredited

емва آنتورپ مدرسه مدیریت

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration - Institute Of Business Studies

EMBA

در مورد برنامه

آنتورپ
 • MBA اجرایی دانشکده مدیریت آنتورپ برای مدیران ارشد از شرکت های تابعه و شاخه های شرکت های خارجی انجام کسب و کار در روسیه و همچنین برای مدیران ارشد شرکت های روسی عامل در بازار اروپا طراحی شده است.
<li>&#1605;&#1575; &#1575;&#1585;&#1575;&#1574;&#1607; &#1605;&#1740; &#1583;&#1607;&#1740;&#1605; &#1575;&#1740;&#1606; &#1575;&#1601;&#1585;&#1575;&#1583; &#1705;&#1587;&#1576; &#1608; &#1705;&#1575;&#1585; &#1740;&#1705; &#1601;&#1585;&#1589;&#1578; &#1605;&#1606;&#1581;&#1589;&#1585; &#1576;&#1607; &#1601;&#1585;&#1583; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1576;&#1607; &#1583;&#1587;&#1578; &#1570;&#1608;&#1585;&#1583;&#1606; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588; &#1608; &#1593;&#1605;&#1604;&#1740; &#1605;&#1607;&#1575;&#1585;&#1578; &#1607;&#1575;&#1740; &#1605;&#1583;&#1585;&#1606; &#1583;&#1585; &#1605;&#1606;&#1575;&#1591;&#1602; &#1593;&#1605;&#1608;&#1605;&#1740; &#1705;&#1575;&#1585;&#1576;&#1585;&#1583;&#1740; &#1605;&#1583;&#1740;&#1585;&#1740;&#1578; &#1608; &#1605;&#1593;&#1578;&#1576;&#1585;&#1548; &#1583;&#1740;&#1662;&#1604;&#1605; &#1575;&#1589;&#1604;&#1740; (&#1583;&#1585;&#1580;&#1607;) &#1575;&#1586; &#1605;&#1583;&#1740;&#1585;&#1740;&#1578; &#1605;&#1583;&#1585;&#1587;&#1607; &#1570;&#1606;&#1578;&#1608;&#1585;&#1662;&#1548; &#1575;&#1587;&#1578; &#1705;&#1607; &#1578;&#1608;&#1587;&#1591; &#1578;&#1608;&#1587;&#1591; &#1575;&#1606;&#1580;&#1605;&#1606; &#1576;&#1740;&#1606; &#1575;&#1604;&#1605;&#1604;&#1604;&#1740; &#1662;&#1740;&#1588;&#1585;&#1601;&#1578;&#1607; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1711;&#1575;&#1607;&#1740; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1705;&#1583;&#1607; &#1576;&#1575;&#1586;&#1585;&#1711;&#1575;&#1606;&#1740; &#1605;&#1593;&#1578;&#1576;&#1585; (AACSB &#1576;&#1740;&#1606; &#1575;&#1604;&#1605;&#1604;&#1604;&#1740;) &#1608; &#1578;&#1608;&#1587;&#1591; &#1583;&#1608;&#1604;&#1578; &#1576;&#1604;&#1688;&#1740;&#1705; &#1608; &#1576;&#1607; &#1591;&#1608;&#1585; &#1705;&#1575;&#1605;&#1604; &#1583;&#1585; &#1705;&#1588;&#1608;&#1585;&#1607;&#1575;&#1740; &#1593;&#1590;&#1608; &#1575;&#1578;&#1581;&#1575;&#1583;&#1740;&#1607; &#1575;&#1585;&#1608;&#1662;&#1575; &#1575;&#1584;&#1593;&#1575;&#1606; &#1705;&#1585;&#1583;&#1548; &#1576;&#1583;&#1608;&#1606; &#1578;&#1585;&#1705; &#1705;&#1587;&#1576; &#1608; &#1705;&#1575;&#1585; &#1582;&#1608;&#1583; &#1583;&#1585; &#1605;&#1587;&#1705;&#1608;.</li>
<li>MBA &#1575;&#1580;&#1585;&#1575;&#1740;&#1740;&#1548; &#1578;&#1608;&#1587;&#1591; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1705;&#1583;&#1607; &#1605;&#1583;&#1740;&#1585;&#1740;&#1578; &#1570;&#1606;&#1578;&#1608;&#1585;&#1662; (AMS) &#1583;&#1585; &#1607;&#1605;&#1705;&#1575;&#1585;&#1740; &#1576;&#1575; &#1605;&#1608;&#1587;&#1587;&#1607; &#1605;&#1591;&#1575;&#1604;&#1593;&#1575;&#1578; &#1705;&#1587;&#1576; &#1608; &#1705;&#1575;&#1585; (IBS-&#1605;&#1587;&#1705;&#1608;) &#1575;&#1606;&#1580;&#1575;&#1605; &#1588;&#1583;&#1607; &#1575;&#1587;&#1578;&#1548; &#1575;&#1608;&#1604;&#1740;&#1606; &#1576;&#1585;&#1606;&#1575;&#1605;&#1607; MBA &#1575;&#1580;&#1585;&#1575;&#1740;&#1740; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1740;&#1705; &#1587;&#1591;&#1581; &#1575;&#1585;&#1608;&#1662;&#1575; &#1608; &#1583;&#1740;&#1662;&#1604;&#1605; &#1583;&#1585; &#1605;&#1587;&#1705;&#1608; &#1576;&#1608;&#1583;&#1548; &#1608; &#1583;&#1585; &#1581;&#1575;&#1604; &#1581;&#1575;&#1590;&#1585; &#1570;&#1606; &#1575;&#1587;&#1578; &#1705;&#1607; &#1578;&#1606;&#1607;&#1575; &#1576;&#1585;&#1606;&#1575;&#1605;&#1607; &#1575;&#1587;&#1578; &#1575;&#1585;&#1575;&#1574;&#1607; &#1588;&#1583;&#1607; &#1578;&#1608;&#1587;&#1591; &#1605;&#1583;&#1575;&#1585;&#1587; &#1705;&#1587;&#1576; &#1608; &#1705;&#1575;&#1585; &#1594;&#1585;&#1576;&#1740; &#1583;&#1585; &#1605;&#1587;&#1705;&#1608; &#1575;&#1587;&#1578; &#1705;&#1607; &#1583;&#1585; &#1585;&#1578;&#1576;&#1607; &#1576;&#1606;&#1583;&#1740; &#1578;&#1575;&#1740;&#1605;&#1586; &#1605;&#1575;&#1604;&#1740; &#1575;&#1586; &#1576;&#1575;&#1604;&#1575; &#1576;&#1607; 100 &#1576;&#1607;&#1578;&#1585;&#1740;&#1606; &#1576;&#1585;&#1606;&#1575;&#1605;&#1607; &#1607;&#1575;&#1740; &#1575;&#1580;&#1585;&#1575;&#1740;&#1740; MBA &#1583;&#1585; &#1580;&#1607;&#1575;&#1606; (&#1605;&#1705;&#1575;&#1606; 19 &#1583;&#1585; &#1575;&#1585;&#1608;&#1662;&#1575; &#1608; &#1605;&#1705;&#1575;&#1606; 59 &#1583;&#1585; &#1580;&#1607;&#1575;&#1606;) &#1584;&#1705;&#1585; &#1588;&#1583;&#1607; &#1575;&#1587;&#1578;.</li> 

<li>EMBA &#1583;&#1585; Moscow &#1587;&#1607;&#1575;&#1605; &#1601;&#1604;&#1587;&#1601;&#1607;&#1548; &#1575;&#1607;&#1583;&#1575;&#1601; &#1608; &#1575;&#1589;&#1608;&#1604; &#1575;&#1587;&#1575;&#1587;&#1740; &#1576;&#1585;&#1606;&#1575;&#1605;&#1607; &#1570;&#1606;&#1578;&#1608;&#1585;&#1662; &#1605;&#1583;&#1740;&#1585;&#1740;&#1578; &#1605;&#1583;&#1585;&#1587;&#1607; &#1575;&#1580;&#1585;&#1575;&#1740;&#1740; MBA &#1583;&#1585; &#1570;&#1606;&#1578;&#1608;&#1585;&#1662;&#1548; &#1705;&#1607; &#1576;&#1607; &#1588;&#1605;&#1575;&#1585;&#1607; &#1740;&#1705; &#1583;&#1585; &#1576;&#1604;&#1688;&#1740;&#1705; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; 50 &#1587;&#1575;&#1604; &#1711;&#1584;&#1588;&#1578;&#1607; &#1576;&#1575;&#1602;&#1740; &#1605;&#1575;&#1606;&#1583;&#1607; &#1575;&#1587;&#1578;.</li>
<li>&#1605;&#1575; &#1583;&#1585; &#1576;&#1575;&#1586;&#1575;&#1585; &#1585;&#1608;&#1587;&#1740;&#1607; <strong>&#1576;&#1585;&#1575;&#1740; 17 &#1587;&#1575;&#1604;</strong> &#1705;&#1575;&#1585; &#1605;&#1740; &#1705;&#1606;&#1606;&#1583; &#1608; <strong>&#1576;&#1740;&#1588; &#1575;&#1586; 600 &#1601;&#1575;&#1585;&#1594; &#1575;&#1604;&#1578;&#1581;&#1589;&#1740;&#1604;&#1575;&#1606;</strong> &#1583;&#1585; &#1576;&#1575;&#1606;&#1705; &#1575;&#1591;&#1604;&#1575;&#1593;&#1575;&#1578;&#1740; &#1605;&#1575;.</li>
<li>&#1575;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606;&#1583;&#1575;&#1585;&#1583;&#1607;&#1575;&#1740; &#1575;&#1585;&#1608;&#1662;&#1575;&#1740;&#1740; &#1570;&#1605;&#1608;&#1586;&#1588; &#1705;&#1587;&#1576; &#1608; &#1705;&#1575;&#1585;: &#1576;&#1585;&#1606;&#1575;&#1605;&#1607; &#1605;&#1575; &#1575;&#1740;&#1606; &#1575;&#1587;&#1578; &#1705;&#1607; &#1578;&#1608;&#1587;&#1591; &#1575;&#1587;&#1578;&#1575;&#1583;&#1575;&#1606; &#1575;&#1580;&#1585;&#1575;&#1740;&#1740; &#1570;&#1606;&#1578;&#1608;&#1585;&#1662; &#1605;&#1583;&#1740;&#1585;&#1740;&#1578; &#1605;&#1583;&#1585;&#1587;&#1607;&#1548; &#1576;&#1607;&#1578;&#1585;&#1740;&#1606; &#1575;&#1587;&#1575;&#1578;&#1740;&#1583; &#1585;&#1608;&#1587;&#1740;&#1607;&#1548; &#1605;&#1583;&#1740;&#1585;&#1575;&#1606; &#1575;&#1585;&#1588;&#1583; &#1575;&#1586; &#1588;&#1585;&#1705;&#1578; &#1607;&#1575;&#1740; &#1576;&#1586;&#1585;&#1711; &#1585;&#1608;&#1587;&#1740; &#1608; &#1582;&#1575;&#1585;&#1580;&#1740; &#1705;&#1607; &#1583;&#1585; &#1585;&#1608;&#1587;&#1740;&#1607; &#1575;&#1587;&#1578;&#1575;&#1583;&#1575;&#1606; &#1575;&#1580;&#1585;&#1575;&#1740;&#1740; MIT (&#1605;&#1575;&#1587;&#1575;&#1670;&#1608;&#1587;&#1578; Insitute &#1575;&#1586; &#1601;&#1606;&#1575;&#1608;&#1585;&#1740;&#1548; &#1576;&#1608;&#1587;&#1578;&#1608;&#1606;&#1548; &#1575;&#1740;&#1575;&#1604;&#1575;&#1578; &#1605;&#1578;&#1581;&#1583;&#1607;) &#1705;&#1575;&#1585; &#1578;&#1583;&#1585;&#1740;&#1587; &#1575;&#1585;&#1608;&#1662;&#1575; &#1608; &#1585;&#1608;&#1587;&#1740;&#1607; &#1605;&#1588;&#1575;&#1608;&#1585;&#1575;&#1606;.</li>
<li>&#1605;&#1581;&#1578;&#1608;&#1575;&#1740; &#1583;&#1608;&#1585;&#1607; &#1607;&#1575;&#1740; &#1576;&#1607; &#1591;&#1608;&#1585; &#1605;&#1583;&#1575;&#1608;&#1605; &#1578;&#1580;&#1583;&#1740;&#1583;: &#1580;&#1583;&#1740;&#1583; &#1605;&#1591;&#1575;&#1604;&#1593;&#1607;&#1607;&#1575;&#1740; &#1605;&#1608;&#1585;&#1583;&#1740;&#1548; &#1576;&#1575;&#1586;&#1740; &#1705;&#1587;&#1576; &#1608; &#1705;&#1575;&#1585;&#1548; &#1588;&#1576;&#1740;&#1607; &#1587;&#1575;&#1586;&#1740; &#1705;&#1587;&#1576; &#1608; &#1705;&#1575;&#1585;&#1548; &#1605;&#1591;&#1575;&#1604;&#1593;&#1575;&#1578; &#1578;&#1593;&#1575;&#1605;&#1604;&#1740;.</li>

بخش منحصر به فرد از برنامه MBA اجرایی ما - خواهد بود ماژول مشترک با مدیران بلژیکی - سه ماژول مشترک با شرکت کنندگان در آنتورپ اجرایی MBA:

 • اولین ماژول های مشترک - گوانگژو، چین - "کسب و کار در چین: فرهنگ مدیریت، عمل کسب و کار، مذاکرات بین المللی" - دانشگاه کالج Lingnan در دانشگاه سان یات سن).
 • ماژول مشترک دوم - بوستون، ایالات متحده، ماساچوست Insitute فناوری. ماژول به مشکلات مدیریت عملیات و تدارکات را تحت پوشش اختصاص داده
 • ماژول مشترک سوم - Antwerpen در، بلژیک - دانشکده مدیریت آنتورپ "استراتژی کسب و کار بین المللی",

که آن را تنها یک جهانی اجرایی MBA در روسیه می سازد.

ماموریت

ماموریت MBA اجرایی شامل توسعه مدیران ارشد حرفه ای باز، که قادر باشد:

 • برای سنتز اغلب نظرات مخالف از مدیران بخش های مختلف کاربردی این شرکت برای تصمیم گیری استراتژیک مهم برای این شرکت؛
 • برای ایجاد یک تیم قادر برای تحقق راه حل؛
 • به سر تیم، منجر به روند تغییر، و به تصمیم استراتژیک به حقیقت می پیوندند.

برای رسیدن به این هدف ما لازم در نظر بگیرید:

 • به ساختار تجربه عملی از شرکت کنندگان و برای افزایش دانش خود را در تمام مسائل مربوط به مدیریت مربوطه؛
 • برای بهبود مهارت های خود را در استفاده از این دانش در شرایط عملی؛
 • به منظور توسعه یک نگرش حرفه ای است که به یک رهبر کسب و کار موفق مورد نیاز است؛
 • برای مقابله با آنها با شایستگی شخصی، محدودیت ها و شخصیت خود را، و تحریک توسعه شخصی خود را به غلبه بر موانع مرتبط.

برنامه MBA اجرایی است که در د تخصص مدیران با هدف. مهم نیست که چه تخصص کسب و کار از شرکت کنندگان از برنامه های ما است. او می تواند یک سرمایه، متخصص بازاریابی، سر از فروش و یا متخصص فناوری اطلاعات، یک مدیر عملیات و یا رئیس واحد مدیریت منابع انسانی. پس از فارغ التحصیلی از برنامه او باید آماده به اشغال بالا موقعیت شرکت و به پاسخ برای مدیریت کل شرکت.

EMBA

چه چیزی متفاوت

 • برنامه MBA اجرایی ما این است که برای مدیران که دارای تجربه غنی عملی در کسب و کار و هدف برای رشد حامل اجرایی طراحی شده است. هدف اصلی آن این است برای کمک به شرکت کنندگان به ساختار تجربه خود را. به همین دلیل است برنامه های ما - اجرایی MBA - کوتاه تر از یک MBA استاندارد است و 21 ماه طول می کشد.
 • ما در "د تخصص" و آماده سازی "برای عمومی" هدف. مهم نیست که از آن عملکردی زمینه مدیریت شرکت شرکت کنندگان آمده است: بازاریابی، امور مالی، منابع انسانی و یا تدارکات. پس از فارغ التحصیلی از برنامه او / او باید آماده برای تبدیل شدن به رئیس شرکت باشد، به درک مدیران عملیاتی و برای سنتز نظرات خود را (که اغلب متفاوت) برای تصمیم گیری های استراتژیک است. این منجر به یک رویکرد یکپارچه تر به آموزش و پرورش کسب و کار.

برنامه ما:

 • شامل نمی 40 کلاس های جداگانه کمی است، اما از 11 ماژول یکپارچه، هر یک مربوط به یکی از زمینه های اساسی کاربردی مدیریت شرکت.
 • به پایان می رسد با پایان نامه کارشناسی ارشد، اما با کار گروهی از 3/4 شرکت کنندگان در پروژه کارشناسی ارشد - طرح کسب و کار یک پروژه واقعی و یا سرمایه گذاری، ارزیابی توسط داوران استادان، بازی بخشی از سرمایه گذاران که به متقاعد شود برای قرار دادن پول خود را در پروژه؛
 • شامل نمونه های یکپارچه تر و کمتر رسمی و مورد مطالعات؛ به تحلیل آنها نیاز به درخواست تجدید نظر مستمر به تجربه عملی از شرکت کنندگان است.
 • МВА به طور کلی و اجرایی MBA به طور خاص یک اختراع غرب است. ارائه دهنده غربی در برنامه MBA به عنوان ضامن کیفیت آموزش کسب و کار عمل می کند. این به این معنی آخرین پیشرفت علوم مدیریت و بهترین دست در شیوه های مدیریت، کتاب البته با کیفیت بالا، موارد و روش های جدید تدریس، اساتید با تجربه کسب و کار و مشاوران معاصر است. در نهایت، این به معنای یک سطح اروپا معتبر و دیپلم. اما در مقابل به برنامه های MBA از مدارس دیگر کسب و کار غربی عامل در بازار روسیه که در آن شریک روسی BARES به سادگی توابع سازمانی، در برنامه های ما جزء روسیه به ارمغان می آورد ارزش افزوده مستقل است. استادان کسب و کار روسیه، مشاوران و کارشناسان، درگیر در برنامه های ما، توسط دانشکده مدیریت آنتورپ گواهی، به دنبال AMS برنامه درسی و استفاده از کتاب توصیه می شود توسط رهبران البته بلژیک. با این وجود، در تماس نزدیک و رسمی با استادان AMS، استادان روسیه قادر به نفوذ در محتوای برنامه و همچنین به عنوان روش آموزش، با توجه به اقتصادی، تجاری و فرهنگی مختصات روسیه و در نتیجه آموزش و پرورش برای روسیه موثر تر managers.The برنامه در بازار روسیه وجود دارد برای بیش از 17 سال، و در طول این مدت ما یک تیم منحصر به فرد بین المللی از اساتید ایجاد شده است.
 • یادگیری یک فرآیند دو طرفه است. این غیر ممکن است برای دستیابی به کیفیت بالای آموزش کسب و کار بدون همکاری فعال با شرکت کنندگان است. شرکت کنندگان افرادی که به دنبال دانش و خواهید به ساختار و تعمیم تجربه عملی خود و آماده به کار سخت برای آن هستند. ما برای تشکیل گروه های کوچک همگن (بزرگتر از 20-25 نفر) با انتخاب دقیق آن نامزدها که تجربه زیادی عملی در کسب و کار، انگیزه جدی، سطح فکری و آموزشی بالا ایستاده است. شرکت کنندگان ما آماده برای به اشتراک گذاشتن تجربه های خود و از یکدیگر یاد بگیرند، در نتیجه تجسم اصل اساسی آموزش و پرورش کسب و کار غربی: "غنی سازی از طریق به اشتراک گذاری". هر کجا که ممکن است (حتی در مرحله از پروژه استاد نهایی) ما تمرین کار گروهی است. یکی از سوالات که ما دوست داریم در طول مصاحبه به درخواست است "چه می تواند شما را به یک تیم به ارمغان بیاورد؟ چه بخشی از تجربه عملی و حرفه ای خود را می تواند برای دیگر شرکت کنندگان جالب باشد؟ "کار گروهی کمک می کند تا شرکت کنندگان برای برقراری ارتباط قوی و مولد، که (به عنوان شرکت کنندگان خود می گویند) کمک به آنها را نه فقط در مرحله از یادگیری در برنامه، اما همچنین در کسب و کار خود و زندگی روزمره پس از فارغ التحصیلی.

مطالب و ساختار

ساختار

قالب

تعطیلات آخر هفته فرمت حذف نیاز 2-3 بار در هفته مرخصی از کار برای 1-2 ساعت اولیه برای گرفتن یک کلاس، و جلوگیری از استرس مزمن با ایستاده در ترافیک وحشتناک در مسکو و یا سفر در مترو شلوغ (که، متاسفانه، نوعی از یک فرمت شب است).

تعطیلات آخر هفته فرمت نیاز شما را به غیبت دوره چند روز در دفتر، که به نوعی برای فرمت های مدولار و، متاسفانه، ممکن است همیشه توسط کارفرمای شما تایید شود.

آخر هفته با فرمت فراهم می کند که تقریبا همان نظم از جلسه که با فرمت شب، همراه با غوطه وری عمیق در مواد مورد مطالعه و مشارکت با مشخصه گروه شخص از یک فرمت مدولار.

آخر هفته با فرمت - فرمت «COMBI»، که ترکیبی از مزایای استفاده از یک شب و یک فرمت های مدولار و کاستی های آنها به حداقل می رساند.

EMBA

پذیرش مورد نیاز

 • آموزش عالی.
 • حداقل 7 سال تجربه مدیریت (حداقل 28 سال).
 • مسلط به زبان انگلیسی - سطح متوسط ​​بالا.
 • مسلط روسیه.

برنامه:

 • برای پر کردن در بیانیه ای نوشته شده
 • به تصویب آزمون انگلیسی
 • برای پر کردن در فرم درخواست: فرم درخواست شرکت «آخر هفته»، نرم افزار شخصی فرم «آخر هفته»،
 • برای برگزاری مصاحبه با مدیران برنامه

اسناد و مدارک لازم:

 • در این بیانیه نوشته شده است
 • فرم شرکت نرم افزار
 • فرم درخواست شخصی
 • دانشگاه دیپلم (کپی)
 • کپی پاسپورت)

درخواست آنلاین: درخواست آنلاین

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
 • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
اکتبر 2019
Duration
مدت زمان
21 
پاره وقت
Price
قیمت
Contact school
Information
Deadline
Contact school
Locations
روسیه - Moscow, Moskva
تاریخ شروع : اکتبر 2019
آخرین مهلت تقاضا Contact school
تاریخ پایان Contact school
Dates
اکتبر 2019
روسیه - Moscow, Moskva
آخرین مهلت تقاضا Contact school
تاریخ پایان Contact school