بین المللی لجستیک فكری

عمومی

درباره این دانشگاه

The International Graduate Center (IGC) was founded by the University of Applied Sciences Bremen as an interdisciplinary Graduate School for Management and Leadership.

The International Graduate Center (IGC) was founded by the University of Applied Sciences Bremen as an interdisciplinary Graduate School for Management and Leadership. اطلاعات محدود
برمن
مشاهده پروفایل مدرسه