توضیحات رسمی را مطالعه کنید

12552_SIBE_Verbundlogo300dpi1.jpg

مدرسه بین المللی کسب و کار و مشاغل ( SIBE ) کسب و کار بین المللی است12447_simt_sw.jpg

با پروژه های نوآورانه ما و پتانسیل های بالقوه ما در شرکت های شریک ما، ما اطمینان رشد و جهانی سازی - و رهبری صالح و مدیران اجرایی. ما متعهد به موفقیت شرکت های شریک ما و در نتیجه موفقیت شرکت کنندگان هستیم. موفقیت شما موفقیت ماست!12450_standort_stuttgart_sw.jpg

با برنامه های کارشناسی ارشد از سال 1994، با در حال حاضر حدود 600 دانش آموز، بیش از 3000 فارغ التحصیل موفق و بیش از 350 شرکت شریک، SIBE شریک SIBE شما برای رشد و جهانی شدن در شبکه Steinbeis است.12449_standort_herrenberg_sw.jpg

برنامه‌های آموزش داده شده در:
  • انگلیسی

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: