ISEAD Business School

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

ISEAD Business School

موسسه اداره آموزش عالی و توسعه ( ISEAD ) با مرکز مدرسه مدیریت Villanueva دانشگاه، وابسته به دانشگاه Complutense مادرید، برای توسعه آموزش، تحقیق و آموزش در زمینه آموزش مدیران و مدیران شرکت و اداره عمومی

ISEAD آموزش های خود را در مدیریت ISEAD ارائه می دهد، بر اساس فرد به عنوان منبع و تمرکز هر گونه اقدام، با صداقت، دانش، حرفه ای و رهبری، بخش های مختلف اقتصادی در سراسر جهان را برای توسعه جامع و هماهنگ جامعه و ایجاد ثروت، با ارتقاء کارآفرینی، ایجاد مدل های کسب و کار پایدار در یک محیط بازار آزاد و ایجاد سیاست های عمومی که این پویایی ها را افزایش می دهد.

مکان ها

مادرید

Address
ISEAD
Alcalá No 85 CP 28009-Madrid

28009 مادرید, جامعه مادرید, اسپانیا