The TEFL Academy

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

ÙÙاÛ٠شرکت

The TEFL Academy Ø¯Ø§Ø±Ø§Û Ø¨Ø±Ø®Û Ø§Ø² Ùتخصصا٠EFL در جÙا٠است ک٠با Ùا در ارائ٠بÙترÛ٠دÙر٠ÙØ§Û TEFL در سراسر جÙا٠کار ÙÛ Ú©ÙÙد.

بسÛØ§Ø±Û Ø§Ø² ارائ٠دÙÙدگا٠دÙر٠TEFL در سراسر جÙا٠ÙجÙد دارد. با اÙتخاب بسÛار زÛاد ٠با تعداد زÛØ§Ø¯Û Ø§Ø·Ùاعات ÙتÙاÙض در دسترس در اÛÙترÙØªØ Ø¯Ø§ÙØ´ Ø¢ÙÙزا٠TEFL Ø¢ÛÙد٠ÙÙک٠است Ø¨Ø±Ø§Û Ø§Ùتخاب ÙÙاسب اÙتخاب Ø´ÙÙد. The TEFL Academy سطح 5 TEFL (168 ساعت) Ùد٠از ارائ٠داÙØ´ Ø¢ÙÙزا٠اطÙاعات دÙÛÙØ ÙÙارت ٠آÙÙزش Ø¨Ø±Ø§Û Ø§Ø·ÙÛÙا٠از Ø¢ÙÙا را از آکادÙÛ Ø¨Ø§ درک صحÛØ­ Ø¢ÙÙزش اÙÚ¯ÙÛسÛØ Ù ÙÙÚÙÛÙ ÛÚ© تصÙÛر Ùاضح تر از صÙعت TEFL ب٠عÙÙا٠ÛÚ© Ú©Ù

The TEFL Academy Ùتخصص در دÙر٠ÙØ§Û TEFL Ù ÙÛÚ ÚÛز دÛÚ¯Ø±Û ÙÛست. TEFL Ù٠تÙÙا ب٠Ùا٠Ùا Ø§Ø³ØªØ Ø¨ÙÚ©Ù ÙÙÚÙÛ٠ستÙÙ ÙÙرات آکادÙÛ Ùا است. ÙÙÙ ÙربÛا٠Ùا حرÙÙ Ø§Û EFL تجرب٠ÙÛ Ú©ÙÙد. Ø¢ÙÙا ÙÙ٠ب٠عÙÙا٠ÙعÙÙا٠TEF Ùاجد شراÛØ· ÙستÙØ¯Ø Ø³Ø§Ù Ùا تجرب٠ÙاÙØ¹Û Ø¢ÙÙزش را ب٠دست Ø¢ÙردÙد ٠در حا٠حاضر داÙØ´ Ø®Ùد را ب٠داÙØ´ Ø¢ÙÙزا٠TEFL Ùا گذراÙدÙد.

The TEFL Academy تÙÙا ارائ٠کÙÙد٠دÙر٠TEFL در جÙا٠است ک٠ب٠رسÙÛت Ø´Ùاخت٠رسÙÛ Ø§Ø² دÙÙت Ø§Ø¹Ø·Ø§Û ÙجÙز تحت Ùظارت در اÛاÙات Ùتحد٠٠اÙÚ¯ÙÛس درÛاÙت کرد٠است. سطح 5 TEFL Ùا دÙر٠DEAC تاÛÛد شد٠است Ú©Ù ÙÙاÙات ÙعÛارÙØ§Û Ú©ÛÙÛت برÙاÙÙ Ø¯Ø±Ø³Û Ú©ÛÙÛت (AQC) را تاÛÛد کرد٠است. DEAC ÛÚ© Ùزارت Ø¢ÙÙزش ٠پرÙرش اÛاÙات Ùتحد٠است ک٠جاÛز٠را ب٠رسÙÛت Ø´Ùاخت٠است. دÙر٠Ùا تÙسط Ofqual (بخش دÙÙØªÛ Ø¨Ø±ÛتاÙÛا) تÙظÛ٠شد٠٠تÙسط QualifiØ ÛÚ© دÙÙت اÙÚ¯ÙÛس ب٠رسÙÛت Ø´Ùاخت٠شد٠اعطا شد٠است. پس از اتÙا٠ÙÙÙÙÛت Ø¢ÙÛز دÙر٠TEFL ÙØ§Ø Ø´Ùا با Ú¯ÙاÙÛÙاÙ٠سطح 5 TEFL Ø´Ùاخت٠شد٠بÛ٠اÙÙÙÙÛ (168 ساعت) ارائ٠ÙÛ Ø´ÙØ¯Ø Ø¨ÙابراÛ٠تÙÙا Ùاجد شراÛØ· Ø´Ùا ÙÛاز دارÛد!

The TEFL Academy TEFL در سراسر جÙا٠از جÙÙ٠برÛتاÙÛØ§Ø Ø§ÛرÙÙØ¯Ø Ø§Ø±ÙÙ¾Ø§Ø Ø§Ø³ØªØ±Ø§ÙÛØ§Ø Ú©Ø§ÙØ§Ø¯Ø§Ø Ø§ÛاÙات Ùتحد٠آÙرÛÚ©Ø§Ø Ø¢ÙرÛÙØ§Û Ø¬ÙÙØ¨Û Ù ÙÛÙزÛÙÙد برگزار ÙÛ Ø´Ùد. The TEFL Academy TEFL را ÙÛ ØªÙاÙÛد در Ùر زÙا٠٠Ùر کجا ÙطاÙع٠کÙÛد.

سÙر TEFL Ø´Ùا اÛÙجا شرÙع ÙÛ Ø´Ùد!

عÙاÙ٠ب٠تدرÛس زبا٠اÙÚ¯ÙÛØ³Û Ø¨Ù Ø¹ÙÙا٠ÛÚ© Ø²Ø¨Ø§Ù Ø®Ø§Ø±Ø¬Û Ø¯Ø± سراسر جÙاÙØ

عاÙÛ! Ø´Ùا در Ø¬Ø§Û ÙÙاسب ÙستÛد The TEFL Academy بÙترÛ٠دÙر٠ÙØ§Û TEFL Ùعتبر را ارائ٠ÙÛ Ø¯ÙØ¯Ø Ø¨Ù Ø§ÛÙ ÙعÙÛ Ø§Ø³Øª ک٠درج٠بÙØ¯Û Ø´Ùا در سراسر جÙا٠شÙاخت٠شد٠است. The TEFL Academy ارائ٠دÙÙد٠دÙر٠ÙØ§Û Ø¢ÙÙØ²Ø´Û TEFL است. Ùا ÙÛ ØªÙاÙÛ٠ب٠شÙا در دستÛØ§Ø¨Û Ø¨Ù ÙÙارت ÙØ§Û ÙØ§Ø²Ù Ø¨Ø±Ø§Û ØªØ¯Ø±Ûس زبا٠اÙÚ¯ÙÛØ³Û Ø¨Ù Ø¹ÙÙا٠ÛÚ© Ø²Ø¨Ø§Ù Ø®Ø§Ø±Ø¬Û Ø¨Ù¾Ø±Ø¯Ø§Ø²ÛÙØ Ú٠از طرÛ٠دÙر٠TEFL Ùتخصص Ù Ûا دÙر٠TEFL ترکÛØ¨Û Ùا.

Úرا The TEFL Academy را اÙتخاب Ú©ÙÛدØ

Ùا ÙÙÚ©Ù ÙÛست ÙدÛÙÛ ØªØ±Û٠باشÛ٠اÙا Ùطعا بÙترÛÙ ÙستÛÙ! در اÛÙجا 5 دÙÛÙ ÙجÙد دارد.

Ùا ÙÙØ· 5 سطح TEFL ÙØ§Ø¨Ù Ø¯Ø³ØªØ±Ø³Û Ù ÙÙرÙ٠ب٠صرÙ٠در جÙا٠را ارائ٠ÙÛ Ø¯ÙÛÙ!

دÙر٠5 سطح Ùا ÙÙجر ب٠گÙاÙÛ TEFL Ø´Ùاخت٠شد٠بÛ٠اÙÙÙÙÛ ÙÛ Ø´Ùد. بÛشتر Ùعتبر Ù Ø´Ùاخت٠شد٠تر از Ùر کس دÛگرÛ.

Ùا Ùکا٠ÙØ§Û Ø¢ÙÙØ²Ø´Û Ø¨ÛØ´ØªØ±Û Ùسبت ب٠ÙØ±Ú©Ø³Û Ø¯Ø§Ø±ÛÙ

داÙشجÙÛا٠Ùا Ùا را دÙست دارÙد!

Ùا Ø¯Ø§Ø±Ø§Û Ø¨Ø§ÙاترÛ٠رتب٠بازبÛÙÛ ÙÛاÙÚ¯Û٠در reviews.co.uk از Ùر ارائ٠دÙÙد٠دÙر٠TEFL است. Ùا باÙاترÛ٠سطÙØ­ ÙراÙبت از ÙØ´ØªØ±Û Ø±Ø§ شاÙ٠پشتÛباÙÛ ØªÙÙÙØ Úت زÙد٠٠اÛÙÛÙ ÙÛ Ú©ÙÛÙ.

Ùا Ùشاغ٠بÛشتر ٠پشتÛباÙÛ Ø´ØºÙÛ Ø§Ø² Ùر ارائ٠دÙÙد٠دÙر٠TEFL دÛگر دارÛÙ

Ùا 1000 کار در ÙÛئت ÙدÛر٠Ùشاغ٠دارÛÙ Ù Ù¾ÛÙÙØ¯Û Ø¨Ø§ Ø¨Ø±Ø®Û Ø§Ø² بزرگترÛ٠استخدا٠کÙÙدگا٠در جÙا٠اÛجاد کرد٠اÛÙ.

بÙترÛ٠دÙر٠ÙØ§Û Ú©Ø§Ø±Ø¢ÙÙز TEFL!

Ùا Ø·ÛÙ ÙسÛØ¹Û Ø§Ø² کارآÙÙØ²Û Ø§Ø±Ø²Ø´ÙÙد از آرÚاÙتÛ٠تا تاÛÙÙد دارÛÙØ Ø¨Ù Ø¹ÙاÙÙ Ø¨Ø±Ø§Û Ø§Ú©Ø«Ø± Ø¢ÙÙا ÙÛÚ ÙزÛÙÙ Ø§Û ÙجÙد Ùدارد. کارآÙÙØ²Û TEFL پرداخت Ùا ÛÚ© را٠عاÙÛ Ø¨Ø±Ø§Û Ø´Ø±Ùع کار حرÙÙ Ø§Û TEFL است!

ÙاÙÙرÛت Ùا

Ø¨Ø±Ø§Û Ø§Ø±Ø§Ø¦Ù Ø±ÙØ´ Ø¯Ø³ØªØ±Ø³Û Ù¾Ø°Ûر ترÛÙØ Ø§Ùعطا٠پذÛر Ù ÙÙرÙ٠ب٠صرÙÙ Ø¨Ø±Ø§Û Ø¯Ø±ÛاÙت TEFL Ùاجد شراÛØ·Ø Ø¨Ø§ Ùرصت ÙØ§Û ÙداÙ٠بÛشتر Ø¨Ø±Ø§Û Ùارغ اÙتحصÛÙا٠ÙÙÙ٠از Ùر ارائ٠دÙÙد٠دÙر٠TEFL.

106818_pexels-photo-1153213.jpeg

مکان ها

آدلاید

Address
آدلاید, استرالیای جنوبی, استرالیا

بریزبن

Address
بریزبن, کوئینزلند, استرالیا

ملبورن

Address
ملبورن, ویکتوریا, استرالیا

پرت

Address
پرت, استرالیای غربی, استرالیا

سیدنی

Address
سیدنی, ولز جنوبی جدید, استرالیا

مونترال

Address
مونترال, کبک, کانادا

تورنتو

Address
تورنتو, انتاریو, کانادا

آمستردام

Address
آمستردام, هلند شمالی, هلند

بارسلونا

Address
بارسلونا, کاتالونیا, اسپانیا

برلین

Address
برلین, برلین, آلمان

مادرید

Address
مادرید, جامعه مادرید, اسپانیا

پراگ

Address
پراگ, پراگ, جمهوری چک

رم

Address
رم, لاتزیو, ایتالیا

چوب پنبه

Address
چوب پنبه, چوب پنبه, ایرلند

دوبلین

Address
دوبلین, شهرستان دوبلین, ایرلند

گالوی

Address
گالوی, شهرستان گالوی, ایرلند

لیمریک

Address
لیمریک, شهرستان لیمریک, ایرلند

اوکلند

Address
اوکلند, اوکلند, نیوزیلند

بلومفونتین

Address
بلومفونتین, ایالت آزاد, آفریقای جنوبی

کیپ تاون

Address
کیپ تاون, کیپ غربی, آفریقای جنوبی

دوربان

Address
دوربان, KwaZulu-Natal, آفریقای جنوبی

لندن شرقی

Address
لندن شرقی, کیپ شرقی, آفریقای جنوبی

ژوهانسبورگ

Address
ژوهانسبورگ, گوتنگ, آفریقای جنوبی

پیترماریتزبورگ

Address
پیترماریتزبورگ, KwaZulu-Natal, آفریقای جنوبی

بندر الیزابت

Address
بندر الیزابت, کیپ شرقی, آفریقای جنوبی

پرتوریا

Address
پرتوریا, گوتنگ, آفریقای جنوبی

ابردین

Address
ابردین, اسکاتلند, بریتانیا

اشفورد

Address
اشفورد, انگلستان, بریتانیا

بلفاست

Address
بلفاست, ایرلند شمالی, بریتانیا

بیرمنگام

Address
بیرمنگام, انگلستان, بریتانیا

براون

Address
براون, انگلستان, بریتانیا

کمبریج

Address
کمبریج, انگلستان, بریتانیا

کاردیف

Address
کاردیف, ولز, بریتانیا

چلتنهام

Address
چلتنهام, انگلستان, بریتانیا

ادینبورگ

Address
ادینبورگ, اسکاتلند, بریتانیا

اکستر

Address
اکستر, انگلستان, بریتانیا

فالموث

Address
فالموث, انگلستان, بریتانیا

گلاسکو

Address
گلاسکو, اسکاتلند, بریتانیا

پوست

Address
پوست, انگلستان, بریتانیا

ایپسویچ

Address
ایپسویچ, انگلستان, بریتانیا

لیدز

Address
لیدز, انگلستان, بریتانیا

لستر

Address
لستر, انگلستان, بریتانیا

لیورپول

Address
لیورپول, انگلستان, بریتانیا

لندن

Address
لندن, انگلستان, بریتانیا

لندوندری

Address
لندوندری, ایرلند شمالی, بریتانیا

لوتون

Address
لوتون, انگلستان, بریتانیا

منچستر

Address
منچستر, انگلستان, بریتانیا

نیوکاسل تین

Address
نیوکاسل تین, انگلستان, بریتانیا

نورثمپتون

Address
نورثمپتون, انگلستان, بریتانیا

نورویچ

Address
نورویچ, انگلستان, بریتانیا

ناتینگهام

Address
ناتینگهام, انگلستان, بریتانیا

آکسفورد

Address
آکسفورد, انگلستان, بریتانیا

پلیموث

Address
پلیموث, انگلستان, بریتانیا

خواندن

Address
خواندن, انگلستان, بریتانیا

شفیلد

Address
شفیلد, انگلستان, بریتانیا

ساوتهمپتون

Address
ساوتهمپتون, انگلستان, بریتانیا

ساوتند

Address
PA28 6RP ساوتند, اسکاتلند, بریتانیا

استوک-ترنت

Address
استوک-ترنت, انگلستان, بریتانیا

سوانسی

Address
سوانسی, ولز, بریتانیا

یورک

Address
یورک, انگلستان, بریتانیا

بوستون

Address
بوستون, ماساچوست, آمریکا

شیکاگو

Address
شیکاگو, ایلینویز, آمریکا

لس آنجلس

Address
لس آنجلس, کالیفرنیا, آمریکا

نیویورک

Address
نیویورک, نیویورک, آمریکا

فیلادلفیا

Address
فیلادلفیا, پنسیلوانیا, آمریکا

سانفرانسیسکو

Address
سانفرانسیسکو, کالیفرنیا, آمریکا

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: