Asia School of Business

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دانش آموزان این فرصت به کارشناسی کارشناسی ارشد دولت از هنر، ابزارهای مدیریت و به دست آوردن درک عمیق تر از پویایی کسب و کار جهانی داشته باشد. در همان زمان، قرار گرفتن در معرض بسیار زیاد به واقعیت جذاب و فرصت های در حال رشد آسیا ارائه شده است.

مکان ها

کوالالامپور

Asia School of Business

Address
Sasana Kijang,
2, Jalan Dato Onn

50480 کوالالامپور, سرزمین فدرال کوالالامپور, مالزی