We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

24 پاره وقت برنامه ها که در مطالعات مدیریت برنامه های اجرایی مدیریت اجرایی 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات مدیریت
  • برنامه های اجرایی
  • مدیریت اجرایی
  • پاره وقت
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مدیریت (24)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

پاره وقت برنامه ها که در مطالعات مدیریت برنامه های اجرایی مدیریت اجرایی

مدیریت اجرایی شامل هدایت، هدایت، و رهبری یک شرکت یا سازمان های دیگر است. کسانی که به مطالعه این موضوع ممکن است در مورد همه چیز، از نظریه های رهبری را به مدیریت مالی موثر به منابع انسانی یاد بگیرند.

یادگیری پاره وقت به فرد امکان می دهد حتی اگر نتواند به صورت تمام وقت به مدرسه برود، مدرک یا مدرک تحصیلی دریافت کند. فرد می تواند با سرعت خودش یاد بگیرد و به تدریج امتیازهایی را جمع کند که برای یک مدرک نهایی به حساب می آید.