Keystone logo

فیلترها

  • مطالعات مدیریت
  • منابع انسانی
  • مدیریت منابع انسانی بین الملل
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مدیریت (2)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

2 MBA برنامه ها که در مدیریت منابع انسانی بین الملل 2024

    MBA برنامه ها که در مدیریت منابع انسانی بین الملل

    مدیریت منابع انسانی بین المللی به منظور کمک به دانش آموزان می آموزند چگونه مدیریت کارکنان کار می کند در یک زمینه جهانی است. این یک موضوع بسیار خوبی از مطالعه برای کسانی که قصد شرکت های چند ملیتی در کار است.