Keystone logo

فیلترها

  • گردشگری و مهمان نوازی
  • مدیریت هتل
رشته های تحصیلی
  • گردشگری و مهمان نوازی (18)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

18 MBA برنامه ها که در مدیریت هتل 2024

    MBA برنامه ها که در مدیریت هتل

    مدیریت هتل شامل حال اجرا و نظارت بر تمام جنبه های یک کسب و کار مسکن. دانش آموزانی که مطالعه این رشته می توانید مهارت های کلیدی مانند توانایی های ارتباطی، مالی و رهبری در به دست آوردن برای کمک به آنها دنبال فرصتهای شغلی در این زمینه است.