توضیحات رسمی را مطالعه کنید

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

اهداف برنامه

شرایط ورود

برنامه آموزش در:
انگلیسی
این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
فوریه 2020
Duration
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019, فوریه 2020
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019, فوریه 2020