توضیحات رسمی را مطالعه کنید

چرا حضور در دانشگاه رشته MBA در سینسیناتی؟

دگرگونی. که یک کلمه بزرگ است. این امر می تواند تقریبا غیر ممکن است برای رسیدن به این سطح از تاثیر فرد اگر ما یک مدرسه بزرگ پر از کلاس های بزرگ بودند. اما ما نیست. ما به عمد تمام وقت اندازه کلاس MBA ما محدود بنابراین ما می تواند به شما و هر یک از دانش آموزان ما توجه شخصی که هر کس سزاوار است.

MBA یکی ازدرجات تحصیلی کارشناسی ارشد و بسیار پرطرفداردانشجویان رشته بازرگانی در سراسر جهان می باشد
  • شما می توانید با بخشی جدایی ناپذیر از تجربه کلاس درس صمیمی، تعامل با اعضای هیئت علمی مشهور جهان که واقعا نام خود را می دانم.
<li>&#1588;&#1605;&#1575; &#1602;&#1575;&#1583;&#1585; &#1582;&#1608;&#1575;&#1607;&#1740;&#1583; &#1576;&#1608;&#1583; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1587;&#1601;&#1575;&#1585;&#1588;&#1740; &#1705;&#1585;&#1583;&#1606; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1711;&#1575;&#1607; &#1582;&#1608;&#1583; &#1585;&#1575; &#1587;&#1740;&#1606;&#1587;&#1740;&#1606;&#1575;&#1578;&#1740; &#1705;&#1575;&#1604;&#1580; &#1604;&#1575;&#1585;&#1740; &#1605;&#1740; &#1578;&#1580;&#1585;&#1576;&#1607; &#1705;&#1587;&#1576; &#1608; &#1705;&#1575;&#1585; MBA&#1548; &#1605;&#1578;&#1582;&#1589;&#1589; &#1583;&#1585; &#1740;&#1705;&#1740; &#1575;&#1586; 20 &#1605;&#1606;&#1575;&#1591;&#1602; &#1605;&#1582;&#1578;&#1604;&#1601; &#1593;&#1605;&#1604;&#1705;&#1585;&#1583;&#1740; &#1608; &#1740;&#1575; &#1576;&#1740;&#1606; &#1585;&#1588;&#1578;&#1607;&#1575;&#1740; &#1575;&#1593;&#1605; &#1575;&#1586; &#1578;&#1580;&#1586;&#1740;&#1607; &#1608; &#1578;&#1581;&#1604;&#1740;&#1604; &#1583;&#1575;&#1583;&#1607; &#1576;&#1607; &#1705;&#1575;&#1585;&#1570;&#1601;&#1585;&#1740;&#1606;&#1740; &#1576;&#1607; &#1575;&#1583;&#1575;&#1585;&#1607; &#1576;&#1607;&#1583;&#1575;&#1588;&#1578; &#1608; &#1583;&#1585;&#1605;&#1575;&#1606;.</li>
<li>&#1588;&#1605;&#1575; &#1607;&#1605;&#1705;&#1575;&#1585;&#1740; &#1576;&#1575; &#1605;&#1585;&#1576;&#1740; &#1581;&#1585;&#1601;&#1607; &#1575;&#1740; &#1588;&#1582;&#1589;&#1740; &#1582;&#1608;&#1583; &#1585;&#1575; - &#1576;&#1575; &#1588;&#1585;&#1608;&#1593; &#1602;&#1576;&#1604; &#1575;&#1586; &#1575;&#1740;&#1606;&#1705;&#1607; &#1581;&#1578;&#1740; &#1583;&#1585; &#1605;&#1581;&#1608;&#1591;&#1607; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1711;&#1575;&#1607; &#1605;&#1740; &#1585;&#1587;&#1606;&#1583; - &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1575;&#1740;&#1580;&#1575;&#1583; &#1608; &#1575;&#1580;&#1585;&#1575;&#1740; &#1740;&#1705; &#1576;&#1585;&#1606;&#1575;&#1605;&#1607; &#1576;&#1585; &#1575;&#1587;&#1575;&#1587; &#1575;&#1607;&#1583;&#1575;&#1601; &#1581;&#1585;&#1601;&#1607; &#1575;&#1740; &#1582;&#1608;&#1583; &#1608; &#1591;&#1585;&#1575;&#1581;&#1740; &#1588;&#1583;&#1607; &#1576;&#1607; &#1588;&#1605;&#1575; &#1575;&#1606;&#1578;&#1602;&#1575;&#1604; &#1575;&#1586; &#1570;&#1606; &#1588;&#1605;&#1575; &#1575;&#1605;&#1585;&#1608;&#1586; &#1576;&#1607; &#1580;&#1575;&#1740;&#1740; &#1705;&#1607; &#1588;&#1605;&#1575; &#1605;&#1740; &#1582;&#1608;&#1575;&#1607;&#1740;&#1583; &#1576;&#1607; &#1740;&#1705; &#1587;&#1575;&#1604; &#1575;&#1586; &#1607;&#1605; &#1575;&#1705;&#1606;&#1608;&#1606; .</li>
<li>&#1588;&#1605;&#1575; &#1576;&#1575; &#1588;&#1607;&#1585;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606; &#1575;&#1586; &#1580;&#1575;&#1605;&#1593;&#1607; &#1705;&#1587;&#1576; &#1608; &#1705;&#1575;&#1585; &#1587;&#1740;&#1606;&#1587;&#1740;&#1606;&#1575;&#1578;&#1740; &#1588;&#1585;&#1705;&#1578; &#1705;&#1606;&#1606;&#1583;&#1548; &#1705;&#1575;&#1585; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1662;&#1740;&#1583;&#1575; &#1705;&#1585;&#1583;&#1606; &#1585;&#1575;&#1607; &#1581;&#1604; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1605;&#1588;&#1705;&#1604;&#1575;&#1578; &#1583;&#1606;&#1740;&#1575;&#1740; &#1608;&#1575;&#1602;&#1593;&#1740; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1576;&#1585;&#1582;&#1740; &#1575;&#1586; &#1588;&#1585;&#1705;&#1578; &#1607;&#1575;&#1740; &#1662;&#1740;&#1588;&#1585;&#1608; &#1583;&#1585; &#1580;&#1607;&#1575;&#1606; &#1575;&#1587;&#1578;. &#1570;&#1606; &#1585;&#1575; &#1606;&#1605;&#1740; &#1582;&#1608;&#1575;&#1607;&#1583; &#1588;&#1605;&#1575; &#1585;&#1575; &#1591;&#1608;&#1604;&#1575;&#1606;&#1740; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1578;&#1581;&#1602;&#1602; &#1576;&#1582;&#1588;&#1740;&#1583;&#1606; &#1576;&#1607; &#1605;&#1606;&#1575;&#1601;&#1593; &#1576;&#1587;&#1740;&#1575;&#1585;&#1740; &#1575;&#1586; &#1576;&#1585;&#1606;&#1575;&#1605;&#1607; MBA &#1602;&#1608;&#1740; &#1705;&#1607; &#1578;&#1606;&#1607;&#1575; &#1587;&#1607; &#1605;&#1575;&#1740;&#1604; &#1575;&#1586; &#1605;&#1602;&#1585; &#1580;&#1607;&#1575;&#1606;&#1740; &#1662;&#1585;&#1575;&#1705;&#1578;&#1585; &#1608; &#1711;&#1605;&#1576;&#1604;&#1548; &#1705;&#1585;&#1608;&#1711;&#1585; &#1608; &#1605;&#1740;&#1587;&#1740; &#1608;&#1575;&#1602;&#1593; &#1588;&#1583;&#1607; &#1575;&#1587;&#1578; &#1608; &#1583;&#1585; &#1740;&#1705; &#1588;&#1607;&#1585;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606; &#1575;&#1587;&#1578; &#1705;&#1607; &#1582;&#1575;&#1606;&#1607; &#1585;&#1575; &#1576;&#1607; &#1576;&#1740;&#1588; 500 &#1588;&#1585;&#1705;&#1578; &#1587;&#1585;&#1575;&#1606;&#1607; &#1608;&#1575;&#1602;&#1593; &#1575;&#1586; &#1606;&#1740;&#1608;&#1740;&#1608;&#1585;&#1705;&#1548; &#1604;&#1587; &#1570;&#1606;&#1580;&#1604;&#1587;&#1548; &#1588;&#1740;&#1705;&#1575;&#1711;&#1608; &#1608; &#1740;&#1575; &#1576;&#1608;&#1587;&#1578;&#1608;&#1606;.</li>

MBA یکی ازدرجات تحصیلی کارشناسی ارشد و بسیار پرطرفداردانشجویان رشته بازرگانی در سراسر جهان می باشد

صمیمی، در دنیای واقعی، آموزش سفارشی

در دانشگاه سینسیناتی کالج لاری می از کسب و کار، هر دانش آموز حمایت شخصی و راهنمایی که دگرگون MBA خواسته تجربه دریافت می کند. به این ترتیب، اعضای هیات علمی مشهور جهان ما نه تنها به شما می دانید، بلکه مربیان خود را، مشاوران و حامیان شود. فقط یک نکته مهم، همکلاسی خود را به سرعت تکامل از همسالان خود را به دوستان خود و از دوستان خود را به حامیان زندگی طولانی خود را.

برنامه ما این است که در اطراف گروه کوچک، یادگیری مبتنی بر تیم ساخته شده بنابراین شما می شود هزینه های زیادی از روز و شب خود را با همکلاسی های همکار خود را. به عنوان یک لاری می تمام وقت MBA، شما کل یک ترم را صرف کار با هم تیمی های خود را بر روی یک پروژه CAPSTONE در دنیای واقعی برای مشتریان از قبیل فورچون 500 رهبران کروگر و کلاگ یا کسب و کار در حال ظهور مانند FC Cincinnati و Assurex بهداشت. مهم نیست که مشتری شما است، تجربه به شما سود خواهد شما آماده به فراتر از انتظارات کارفرمای شما در اتاق مصاحبه، در کار و فراتر از آن.

ما می دانیم که هر کس یک گذشته منحصر به فرد و آینده متمایز، که به همین دلیل شما قادر خواهید بود به تقویت MBA خود را با تخصص در یکی از بیش از 20 مناطق منحصر به فرد است. این تخصص از عملکرد و یا صنعتی از قبیل بازاریابی، مدیریت بهداشت و درمان و یا مدیریت سرمایه گذاری به مناطق بین رشتهای مانند تجزیه و تحلیل داده، کارآفرینی و یا کسب و کار بین المللی تمرکز دارد.

MBA یکی ازدرجات تحصیلی کارشناسی ارشد و بسیار پرطرفداردانشجویان رشته بازرگانی در سراسر جهان می باشد

رتبه بندی ملی

ما احساس می کنیم که در دانشگاه سینسیناتی کالج لاری می از کسب و کار برنامه MBA یکی از بهترین برنامه های MBA در ایالات متحده است، اما ما حاضر به اعتراف است که ما ممکن است کمی مغرضانه است. در لیست زیر برخی از بسیاری از تمجید ملی که لاری می MBA به تازگی دریافت شده:

  • کسب بزرگترین سه ساله رتبه بندی پرش هر برنامه MBA در ایالات متحده در رتبه بندی اخبار آمریکا و گزارش جهانی (2015-2017 رتبه بندی)
  • # 1 بهترین برنامه MBA ارزش در ایالات متحده رتبه بر اساس کیفیت علمی، موفقیت قرار دادن کار و قیمت های کالج اطلس
  • امتیاز یکی از بالا 10 برنامه های MBA عمومی در ایالات متحده آمریکا توسط استخدام برتر کشور در بلومبرگ تجارت در سال 2014
  • توسط بلومبرگ تجارت رتبه یکی از بالا 40 تمام وقت برنامه های MBA عمومی در ایالات متحده در سال 2016
  • یکی از بالا 15 برنامه های MBA آنلاین در شمال امریکا توسط مجله مدیر عامل شرکت در سال 2016 رتبه
برنامه آموزش در:
انگلیسی
این دوره Online, Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
درخواست اطلاعات
پاره وقت
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date