توضیحات رسمی را مطالعه کنید


مدرسه تجار و مدیریت Graziadio دانشگاه Pepperdine به دنبال متقاضیانی با تجربه کاری و تمایل به توسعه یا افزایش مهارت های مدیریتی خود هستند.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 7 برنامه دیگر ارائه شده توسط The Graziadio School of Business and Management, Pepperdine University »

این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
20 
پاره وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019