Read the Official Description

دانش آموزان تشویق به استفاده از ما صمیمی، محیط زیست دوستانه. تعاملات بین اعضای هیئت علمی و دانشجویان استثنا هستند اما قاعده نیست.

طراحی و ارائه برنامه آموزشی ما و نه بر عمل از سخنرانی. ما استفاده از موارد زندگی می کنند، نه فقط موارد کاغذ. تمرکز پرورش تیم سازی، تخیل و نوآوری به عنوان دانش آموزان یاد بگیرند به درخواست نظریه مفهومی به وضعیت زندگی واقعی است.

Program taught in:
انگلیسی
این دوره
Start Date
آگوست 2019
Duration
19 - 36 
Part-time
Full-time
Price
Deadline
By locations
By date
Start Date
آگوست 2019
End Date
Application deadline

آگوست 2019

Location
Application deadline
End Date