‏ آموزش از راه دور EMBA - Organizational Leadership

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2019‏ MBAs اجرایی و Organizational Leadership

برای آن دسته از دانشجویان شاغلی که از دانش عملی قابل توجهی برخوردارند، درجه کارشناسی ارشد MBA اجرایی (EMBA) به گونه ای طراحی گردیده است که ابزارهای مورد نیاز برای پیشرفت در پیشه دانشجویان را در اختیار آنان قرار دهد. شما می توانید ضمن تحصیل به کار خود ادامه دهید زیرا کسب تجربه در جهان واقعی موجب غنی تر شدن محیط یادگیری خواهد شد.

آموزش از راه دور و یا آموزش از راه دور راه ارائه آموزش و پرورش و آموزش، اغلب به صورت فردی، به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد.

‏ با مدارس عالی تماس بگیرید ، برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2019‏ Organizational Leadership ،

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Organizational Leadership distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Organizational Leadership آموزش از راه دور را امتحان کنید.
Organizational Leadership

Search for similar programs here