ساختار دوره

ترم 1 (4 ماه) 1. استراتژیک و مهارت های رهبری 2. توسعه مهارت های شخصی برای استراتژی 3. تغییر استراتژیک مدیریت 4. مدیریت استراتژیک بازاریابی 5. استراتژیک مدیریت منابع انسانی ترم 2 (4 ماه) 6. اصول مالی 7. خلاق و نوآور مدیریت 8. کیفیت استراتژیک و سیستم های مدیریت 9. برنامه ریزی استراتژیک 10. در حال توسعه تیم های موفق 11. نیمه سوم توسعه پروژه: MBA تا 1. پروژه تحقیقاتی کسب و کار (4 تا 6 ماه)

برنامه آموزش در:
انگلیسی
این دوره آنلاین, واقع در پردیس
Start Date
زمان ثبت نام باز است
Duration
8 - 12 
پاره وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا

زمان ثبت نام باز است

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date