MBA در مدیریت مهمانداری و مدیریت گردشگری

عمومی

2 مکان موجود

شرح برنامه

در بارÙ

Ø¢ÛÙد٠خÙد را در ÙدÛرÛت بÛ٠اÙÙÙÙÛ ÙÙÙاÙØ¯Ø§Ø±Û Ù Ú¯Ø±Ø¯Ø´Ú¯Ø±Û Ø´Ø±Ùع Ú©ÙÛد. برÙاÙÙ MBA Ùا بÛ٠اÙÙÙÙÛ ÙÙÙاÙØ¯Ø§Ø±Û Ù ÙدÛرÛت Ú¯Ø±Ø¯Ø´Ú¯Ø±Û Ø§Ø±Ø§Ø¦Ù ÙÛ Ø¯Ùد Ùکا٠ÙØ§Û Ø§ÛØ¯Ù Ø¢Ù Ø¨Ø±Ø§Û Ø¯Ø§ÙØ´ Ø¢ÙÙزا٠٠حرÙÙ Ø§Û Ø¯Ø± زÙÛÙ٠کسب Ù Ú©Ø§Ø±Ø ÙدÛرÛت Ùت٠/ رستÙراÙØ Ú¯Ø±Ø¯Ø´Ú¯Ø±Û Ù Ûا ÙÙاط٠Ùرتبط است Ú©Ù ÙاÛ٠ب٠کسب درج٠پÛشرÙت٠کسب ٠کار.

برÙاÙÙ MBA با تÙرکز در ÙدÛرÛت Ùت٠بÛ٠اÙÙÙÙÛ Ù ÙدÛرÛت Ú¯Ø±Ø¯Ø´Ú¯Ø±Û ØªÙÙا در 15 Ùا٠ÙÛ ØªÙاÙد تکÙÛÙ Ø´Ùد.

45 برÙاÙÙ Ø§Ø¹ØªØ¨Ø§Ø±Û Ú©Ù ÙÙجر ب٠درج٠MBA در ÙدÛرÛت بÛ٠اÙÙÙÙÛ ÙÙÙاÙØ¯Ø§Ø±Û Ù ÙدÛرÛت Ú¯Ø±Ø¯Ø´Ú¯Ø±Û ÙÛ Ø´Ùد حداÙÙ ÛÚ© سا٠٠ÙÛ٠است. داÙØ´ Ø¢ÙÙزا٠ÙÙک٠است از ÛÚ© ÙØ­Ùط٠داÙشگا٠ب٠سÙÛ Ø¯Ûگر اÙتÙا٠داد٠٠شراÛØ· تحصÛÙÛ Ø®Ùد را کاÙÙ Ú©ÙÙد. داÙشجÙÛاÙÛ Ú©Ù Ø¯Ø§Ø±Ø§Û Ùدرک ÙÛساÙس در زÙÛÙÙ ÙØ§Û Ø¯Ûگر ÙستÙد باÛد دÙر٠ÙØ§Û Ø¢ÙØ§Ø¯Ú¯Û MBA را کاÙÙ Ú©ÙÙد. اÛ٠برÙاÙÙ ÙÙÚÙÛÙ ÙÛ ØªÙاÙد ب٠صÙرت Ø¢ÙÙاÛ٠تکÙÛÙ Ø´Ùد.

Ùارغ اÙتحصÛÙا٠MBA در برÙاÙ٠بÛ٠اÙÙÙÙÛ ÙÙÙاÙØ¯Ø§Ø±Û Ù Ú¯Ø±Ø¯Ø´Ú¯Ø±Û Ùادر بÙ:

  1. تجزÛ٠٠تحÙÛ٠٠تÙسÛر تاثÛر Ùسائ٠جÙاÙÛ ÙÙاج٠با ÙدÛرا٠ÙÙÙا٠ÙÙازÛ.
  2. تاثÛر باÙÙÙ٠عÙÙÛات ÙÙÙا٠ÙÙØ§Ø²Û Ø¯Ø± ÙØ­ÛØ· عÙÙÛØ§ØªÛ Ø±Ø§ ارزÛØ§Ø¨Û Ú©ÙÛد.
  3. Ùشا٠داد٠حساسÛت ÚÙد ÙرÙÙÚ¯Û Ù Ø¢Ú¯Ø§ÙÛ Ø§Ø² Ùسائ٠جÙاÙÛØ Ùرصت Ùا ٠پاÛدارÛ.
  4. ÛÚ© برÙاÙ٠استراتÚÛÚ© ÙÙاسب Ø¨Ø±Ø§Û ÛÚ© شرکت ÙÙÙا٠ÙÙØ§Ø²Û Ø§Ûجاد Ú©ÙÛد.
  5. درک کسب ٠کارÙØ§Û Ø¯Ûگر ک٠در ÚارÚÙب Ú¯Ø±Ø¯Ø´Ú¯Ø±Û ÙسÛع تر ÙÙاÛا٠ÙÛ Ø´ÙÙØ¯Ø Ùشا٠ÙÛ Ø¯Ùد Ù ÙرضÛ٠تاثÛر Ø¢ÙÙا بر شرکت ÙØ§Û ÙÙÙا٠ÙÙØ§Ø²Û Ø§Ø³Øª.

در کاÙج ÙØ§Û Ø²Ûر ارائ٠شد٠است:
تاÙÙ¾Ø§Û Ø®ÙÛØ¬Ø ÙادرÛد ٠آÙÙاÛÙ

110276_110184__G3A1767.JPG

آخرین به روز رسانی دسامبر 2019

درباره این دانشگاه

Since its founding four decades ago, Schiller International University has prepared men and women for leadership, government and service roles in countless countries. Schiller’s global heritage, inter ... اطلاعات بیشتر

Since its founding four decades ago, Schiller International University has prepared men and women for leadership, government and service roles in countless countries. Schiller’s global heritage, international programs, cosmopolitan locations and experienced faculty continue to attract students from around the world. اطلاعات محدود
پاریس , هایدلبرگ , مادرید , لارگو , تمپا + 4 بیشتر کمتر