توضیحات رسمی را مطالعه کنید

تفاوت دوره

البته فراهم می کند متخصصان آموزش به عنوان مدیران منابع انسانی عمل می کنند، به منظور برنامه ریزی و هماهنگی تکنیک های مدیریت در یک استاندارد تعالی و کیفیت، و ارائه اطلاعات نظری و عملی برای کار استراتژیک در سازمان، به خصوص در حال توسعه ظرفیت های تحلیلی و تأمل انتقادی در خواسته های اصلی ذاتی در منطقه منابع انسانی، همه با یک آموزش مدیریت با تمرکز بر توسعه مهارت های ضروری برای کار در بخش پرسنل و مشاوره منابع انسانی پشتیبانی می شود.

هدف کلی آماده سازی حرفه ای برای کار با صلاحیت در مدیریت منابع انسانی، اجرای برنامه های سازمان یافته بر اساس شناسایی مشکل، تجزیه و تحلیل و شاخص ها، گزینش و استخدام، ابزار HR، برنامه ریزی و توسعه مداخلات استراتژیک، با توجه به محدوده تعریف شده توسط هر شرکت .

اهداف خاص

  • حرفه ای آموزش به عنوان مدیران منابع انسانی در خدمت به منظور برنامه ریزی و هماهنگی تکنیک های مدیریت در یک استاندارد تعالی و کیفیت.
  • ارائه یارانه نظری و عملی برای اقدامات استراتژیک در سازمان است.
  • توسعه ظرفیت برای تجزیه و تحلیل و تأمل انتقادی در خواسته های اصلی ذاتی در زمینه منابع انسانی.
  • ارائه آموزش مدیریت با تمرکز بر توسعه مهارت های ضروری برای کار در بخش پرسنل و مشاوره منابع انسانی.

مخاطبان

توصیه می شود برای فارغ التحصیلان به طور کلی، مدیران، مدیران، حسابداران، روانشناسان، اقتصاددانان، مربیان و حرفه ای دیگر که مایل به پیوستن در منابع انسانی.

روش

روش تدریس شده است در اختیار هر معلم، که ممکن است استراتژی های تدریس مختلف اتخاذ، تعریف شده در برنامه های آموزشی مربوطه (برنامه آموزش و پرورش)، ترجیح مطالعات موردی. بازی ها و شبیه سازی. کنفرانس؛ سخنرانی؛ سمینارها؛ مطالعات کارگردانی؛ کار گروه. کلاس های عملی در آزمایشگاه؛ بحث و تبادل تجربه، و خواندن متون قبلا در دسترس.

برنامه آموزش در:
Portuguese (Brazil)

مشاهده 11 برنامه دیگر ارائه شده توسط Grupo Tiradentes »

این دوره Campus based
Start Date
مارس 2019
Duration
18 
تمام وقت
Price
245 BRL
سرمایه گذاری 18 ماه R 245.00 $.
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
مارس 2019
آخرین مهلت تقاضا

مارس 2019