واقع بین مکزیک و کانادا، ایالات متحده آمریکا است در سراسر جهان برای قدرت سیاسی و نظامی خود شناخته شده است. کشور "سرزمین آزاد " است و برای دولت دموکراتیک و اقتصاد قوی شناخته شده است. امروز، ایالات متحده یکی از مهمترین و قومی متنوع از کشورها در جهان به دلیل تاثیر مهاجرت در طول تاریخ آن است. این نیز متنوع در جغرافیای آن، شامل همه چیز، از سرزمین های یخ زده شمال آلاسکا به جزایر گرمسیری هاوایی. این تنوع تا به کشور از منابع طبیعی فراوان، که اقتصاد قوی آن دامن زده اند داده می شود.

دانشگاه ها در آمریکا