Keystone logo
Arab Open University - Bahrain

Arab Open University - Bahrain

Arab Open University - Bahrain

مقدمه

دانشگاه آزاد عرب در بحرین - دانشگاه آزاد عربی پیشگام که به ساختن جامعه دانش و دانش اختصاص دارد.

در AOU ، ارزش ها رهنمودهایی را تشکیل می دهند که رفتار در دانشگاه را در تمام سطوح اداری تعیین می کنند و اساس معامله با دانشجویان و سایر سهامداران را تعیین می کنند. اگر این ارزشها اساساً جهانی باشند ، از آنجا که بخشی از میراث تاریخی و فرهنگی ما در منطقه هستند ، از اهمیت ویژه ای برخوردار می شوند. آنها همچنین بخشی از آزمایش علمی ما را بر اساس فلسفه ، چشم انداز و رسالت AOU تشکیل می دهند.

مکان ها

  • A'ali

    A'ali, بحرین

    سوالات