Keystone logo
SDA Bocconi The Rotman - MBA اجرایی جهانی SDA Bocconi - GEMBA

مدیریت اجرایی in

The Rotman - MBA اجرایی جهانی SDA Bocconi - GEMBA SDA Bocconi

SDA Bocconi

مقدمه

روز باز MBA - شنبه 8 اکتبر. میلان، رم یا آنلاین

دانش آموزان ایده آل

پذیرش ها

بورسیه و بودجه

برنامه درسی

شهریه برنامه

اعتیار سنجی ها

توصیفات دانشجویی

درباره مدرسه

سوالات