We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

10 مدیریت ارشد بازرگانی برنامه ها که در گردشگری و مهمان نوازی مدیریت هتل مدیریت هتل بین المللی 2024

فیلترها

فیلترها

  • مدیریت ارشد بازرگانی
  • گردشگری و مهمان نوازی
  • مدیریت هتل
  • مدیریت هتل بین المللی
رشته های تحصیلی
  • گردشگری و مهمان نوازی (10)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مدیریت ارشد بازرگانی برنامه ها که در گردشگری و مهمان نوازی مدیریت هتل مدیریت هتل بین المللی

دانش آموزانی که مطالعه مدیریت هتل بین المللی توسعه تخصص اداری، عملیاتی و مدیریتی است. به منظور تقویت مهارت های رهبری کسب و کار خود، دانش آموزان از طریق سخنرانی های کلاس درس و همچنین یادگیری دست در تجربه هایی مانند کارآموزی و سفرهای.

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (MBA) یک درجه تحصیلی حرفه ای است و به افرادی اعطا می شود که در رشته مدیریت بازرگانی در یک مدرسه بازرگانی تحصیل نموده اند. در این رشته اشکال مختلف تحلیل ها و استراتژی ها از جمله گردانندگی امور، بازاریابی، امور مالی و حسابداری تحت پوشش قرار می گیرد.